Griff Arkitektur as

Public

Detaljplan Blomstertorvet

Varsel om regulering; I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid:
Detaljplan for Blomstertorget, med kvartal mellom blomstertorget og nedre torg og del av kvartal mellom Blomstertorget og Dampskips-brygga. Planarbeidet er en privat initiert detaljregulering iht PBL§12.3.Hensikten med planarbeidet er å muliggjøre en ny løsning for Blomstertorget inkludert tilgrensende bygg med ny aktivitet, ny parkeringskjeller og offentlig tilgjengelig areal på bakkeplan. Aktuelle formål innen planområdet er Bebyggelse og Anlegg - Sentrumsformål alternativt Blandet formål; Samferdsel og Teknisk Infrastruktur - Kjørevei / Fortau / Torg / Kai / Parkeringshus / -anlegg, Grønnstruktur - Park og Bruk og vern av sjø og vassdrag - Ferdsel. Avklaring av aktuelle formål vil skje i løpet av planprosessen. Planen vil åpne for økt aktivitet langs elverommet i Fredrikstad, åpne for bedre flyt mellom byen og elverommet, og bedre offentlige rom langs elva. Planområdet er uregulert, men grenser til flere regulerte bykvartal. I sør-østlige del vil reguleringsplan 494 Kvartalet mellom dampskipsbrygga og Blomstertorget bli omregulert for å muliggjøre utvidelse av kvartalet mot Blomstertorget. Eksisterende formål innen kvartalet foreslås utvidet. Spørsmål og kommentarer til det igangsatte planarbeidet kan rettes til Griff Arkitektur as ved Jarl Ture Vormdal // Agentgaten 2, 1607 Fredrikstad // jarlture@griff.no // tlf. 69 31 21 21 // Frist for kommentarer og innspill er 6 uker.


Publisert 28.12.10

Contact us

© 2018   Created by Jarl Ture Vormdal.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service